Abstrakt konst

Abstrakt konst kan vara ett begrepp som betyder olika saker för olika personer och sättet att se på konst skiljer sig oerhört från åskådare till åskådare, likaså bland olika utövare, även olika riktningar och kategorier som man delar in konsten i kan skilja sig beroende på vem som beskriver den. Att försöka förstå sig på abstrakt konst kanske kan vara utmanande och svårt att sätta fingret på. Essensen i abstrakt måleri är att du själv känner och uppfattar den på ditt eget sätt.

Vad innebär abstrakt konst?

Den här konstformen är baserad på icke-realistiska , icke-föreställande motiv och porträtt, grunden är inte avbildningar som imiterar det som finns i verkligheten. En konstnär som ägnar sig åt abstrakt konst grundar ofta sina idéer på inre bilder där färg och form är en källa till inspiration och har ett eget värde i sig självt och att det kan användas för att skapa reaktioner och känslor utan att man för den sakens skulle måste avbilda något existerande.

En del människor säger att det är en kontroversiell form som retat upp många genom åren och mycket kritik har fallit över genren, man har inte förstått sig på idén av att försöka finna skönhet i det oigenkännliga, sedan finns det andra människor som tycker att det är en en befriande känsla att själva få njuta av motivet och tolka det på sitt eget sätt.

Bakom abstrakt konst finns en tanke att färg och form ska påverka betraktaren. En stor del av 1900-talets målningar och skulpturer strävade efter att, i likhet med musiken, inte ha ett föreställande innehåll. Paralleller till denna konst finner man bland annat i keramisk dekor, handskrifter, konsthantverk och dekorativa mönster från europeisk, islamisk och keltisk konst.

När jag förklarar abstrakt konst för den som inte förstår, gör jag det ibland genom att dra en liknelse mellan instrumental musik, klassisk musik etc. Jag menar att man kan uppleva konst på liknande sätt. Vad gäller musik frågar du dig sällan vad musiken betyder eller föreställer, utan du tar oftast in det du hör och får dina egna känslor och associationer. Jag menar att man kan ta in konsten, njuta av den, låta sig beröras på samma sätt. Det kan vara något i färgerna och formerna som talar till dig, precis så som tonerna och rytmerna i musiken talar till dig.

Piet Mondrian född 1872 död 1944
Detta var en man som verkligen banade väg för den abstrakta konsten. Hans största och mest kända verk var förmodligen de skapelser som består av geometriska former och grundfärger. Från allra första början så ägnade han sig åt att måla i den realistiska genren men då han reste till Paris 1912,  kom han i kontakt med kubismen som skulle kunna beskrivas som en föregångare till det han senare skulle utveckla; abstrakt konst. Hans mål var att kunna skildra en mycket mer ren och ärlig verklighet som han själv uppfattade som något universellt och som han ansåg bara gick att förmedla med hjälp utav de räta linjerna och färger som blått, rött och gult bredvid svart och vitt.

Historia

Man tror att konstformen har uppstått i Kina då man har kunnat spåra abstrakta målningar till Tangdynastin som varade mellan åren 618 till 907. Det ses som den största perioden i den kinesiska historiken. Denna form utav abstrakt konst där man använde sig utav enkla och enbart ett fåtal penseldrag för att framställa konst var också föregångare till det man kallar zenmålningar.

Det var egentligen först under 1900-talet som man började tala om abstrakt konst som en konstform. Det var även under det tidiga 1900-talet som man började använda sig utav mera visuella sensationer inom konstmåleri än att fokusera på vad det är för objekt som avbildas. Under 1920-talet blev det alltmer vanligt förekommande med abstrakt konst främst då inom måleri och även inom skapandet av skulpturer. Det gjordes även mera experimentella abstrakta konstformer där man  på ett något slumpartat sätt framställde konst, som tillhör konstformen surrealismen.

Nonfigurativt – Där finns ingen tydlig och specifik föreställande bild och är inte heller ett uttryck för den absoluta sanningen, med hjälp av vertikala och horisontella linjer, abstrakta former och färger uttrycker man en icke realistisk verklighet, man kan också säga att konstnären i vissa fall uttrycker en verklighet som härrör från en inre verklighet. Vsilij Kandinskij anses vara den första konstnären att måla en nonfigurativ målning år 1910. I början på 20-hundratalet använda man benämningen i ett vidare perspektiv, nämligen att den konst som abstraherade ifrån detaljer i verkligheten eller förvrängde den, och den nonfigurativa konsten började som en definitiv abstraktion ifrån ett konkret motiv.

Kubism – Här ligger betoningen på färg, form och ljus, konstnärerna använder ett analytiskt förhållningssätt. Ofta finns det något slags motiv i målningen, men detta betyder inte alltid att motivet är synbart, motivet kan däremot skönjas om man studerar målningen något mer ingående.

Expressionism – Kan beskrivas som uttrycksfullt och kan upplevas som ett mer spontant uttryck där konstnären använder färgen och penseldraget på ett tillsynes frigörande och lekfullt sätt. Det finns i två typer av expressionism: åtgärdsmålning och färgfältsmålning. 

Det var under 1920-talet som den abstrakta konsten verkligen fick sitt genomslag. Då var det vanligt att utgångspunkten var geometriska former. Den första abstrakta målningen har ofta tillskrivits Vasilij Kandinskij 1911, här kan också nämnas Adolf Hölzel och till viss del Gustave Moreau. Allra tidigast var kanske Hilma af Klints verk från 1906.

Svenska konstnärer Svenska konstnärer inom den abstrakta konsten kan nämnas Ann Edholm, Hilma af klint, Olle Baertling, Carl Kylberg och Lennart Rodhe.

Hilma af Klint som levde mellan åren 1862-1944 är nu mer en erkänd gigant inom den internationella och svenska konsthistorien. Hon var en radikal banbrytare för konst som vände sig bort från den synliga verkligheten och gestaltade en inre verklighet, eller en veklighet bortom den som gemene man känner till. Runt det tidigare sekelskiftet utvecklade hon ett abstrakt bildspråk oberoende av (och långt innan) konstnärer som VasiljKandinskij, Piet Mondrian och Kazimir Malevitj.

En annan konstnär som inte uppmärksammats är Georgiana Houghton, hon målade abstrakt 50 år före Hilma af Klint. Vi skulle kunna utnämna Georgiana Houghton till den första konstnären som målade icke föreställande. 1861, året innan Hilma af Klint föddes, gjorde den brittiska konstnären och spiritisten Georgiana Houghton (1814–84) sin första helt abstrakta målning. Hon hävdade, i likhet med af Klint, att hon endaste var ett verktyg i framställningen av målningen. När det gäller att visa sina abstrakta verk offentligt var Houghton betydligt djärvare än af Klint. 1871 hyrde hon för egna pengar ett galleri i London och visade sina märkliga tavlor.

Man kan säga att både Hilma af Klint och Georgiana Houghtons bildvärldar är fyllda av symboler. Symboler är som dörrar till andra dimensioner. De ville båda förmedla budskap och kasta ljus över existensens stora frågor.

Houghton var inte ensam om att försöka skildra andevärlden i mitten av 1800-talet, även de män som brukar tillskrivas den abstrakta konstens födelse – de tidigare nämnda Mondrian, Kandinskij, Malevitj – också var influerade av tidens andliga strömningar. Mondrian var till exempel teosof och rosenkorsare.

Symbolism är en konstriktning från mitten av 1880-talet och fram till sekelskiftet. Färg, form och motiv fick i symbolismen allmänna symboliska uttryck och man ville skapa en mer förtätad och djupsinnig konst. Symbolismen kan ses som en reaktion mot den mer ytliga impressionismen, man drog sig ifrån det populära landskapsmåleriet och återknöt till äldre tiders allegoriska måleri. företrädare för den tidiga symbolismen var bland annat Gustave Moreau, Arnold Böcklin och Paul Gaugin.